Gabinety Masa¿u Leczniczego

GML - Gabinety Masa¿u Leczniczego

To ciche i spokojne miejsce w centrum Krakowa stworzone specjalnie dla ludzi zapracowanych i zabieganych. Specjalizujemy siê w masa¿ach leczniczych osób prowadz±cych siedz±cy tryb ¿ycia, wymagaj±cych rehabilitacji czy nara¿onych na d³ugotrwa³y stres. O renomie Gabinetu ¶wiadczy fakt, ¿e z naszych us³ug korzysta wiêkszo¶æ krakowskich lekarzy, którzy rekomenduj± masa¿ystów z GML swoim pacjentom. Profesjonalne i bardzo indywidualne podej¶cie oraz wieloletnie do¶wiadczenie, gwarantuj± Pañstwu pe³n± satysfakcjê z wizyty w naszym Gabinecie. Wiêcej...

W dniach 25.08-05.09 gabinet nieczynny z powodu urlopu. W celu umówienia wizyty po 05.09. prosimy skorzystać z Rezerwacji Online

Oferta indywidualna

Oferta dla firm

Informacje i rejestracja:

GML - Gabinety Masa¿u Leczniczego
ul. Armii Krajowej 6
30-150 Kraków
tel.: 505 447 323
e-mail: kontakt@masaz-leczniczy.info

Bon upominkowy


Jeste¶my Partnerem:

masa¿ masa¿ masa¿