REGULAMIN OGÓLNY GML – GABINETU MASAŻU LECZNICZEGO
Kraków, ul. Armii Krajowej 6

 1. Korzystanie z usług GML – Gabinetu Masażu Leczniczego (dalej: Gabinet) równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zgadza się na założenie konta w systemie dostępnym pod adresami internetowym www.booksy.com oraz/lub www.versum.pl, umożliwiającym dokonywanie Rezerwacji wizyt oraz dodawanie Opinii.
 2. Klient oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet oraz przed zabiegiem zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu (Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.masaz-leczniczy.info, w poczekalni oraz recepcji Gabinetu).
 3. Akceptantem jest: GML – Gabinetu Masażu Leczniczego siedzibą Kraków, ul. Armii Krajowej 6, NIP: 6772399726, e-mail: [email protected].
 4. Klientem Gabinetu może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.
 5. Personel Gabinetu zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących przebiegu i rezultatów masażu oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.
 6. Personel Gabinetu zobowiązany jest do poszanowania prywatności Klienta oraz Klient jest zobowiązany do poszanowania prywatności personelu Gabinetu.
 7. W trosce o wysoką jakość usług w Gabinecie, Klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku masaż zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. W przypadku braku informacji dla personelu Gabinetu i spóźnienia się Klienta powyżej 15 minut Gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 8. W Gabinecie należy dostosować się do poleceń obsługi.
 9. W trakcie wykonywania zabiegu w gabinecie masażu może przebywać wyłącznie masażysta oraz Klient, jedynie masażysta może wyrazić zgodę na obecność trzeciej osoby.
 10. W przypadku jakichkolwiek komplikacji lub problemów zdrowotnych, Klient powinien skonsultować z lekarzem, czy dany masaż będzie odpowiedni.
 11. Klient jest zobowiązany podczas pierwszej wizyty do wypełnienia Karty Informacyjnej poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia, istniejących przeciwwskazaniach do zabiegu oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.
 12. Klient jest zobowiązany każdorazowo w przypadku ewentualnego odczuwania dyskomfortu lub złego samopoczucia w trakcie lub po zabiegu, niezwłocznie poinformować o tym osobę wykonującą zabieg.
 13. Personel Gabinetu zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych, opłata za zabieg może zostać pobrana, jak za zabieg, który się odbył.
 14. Klienci Gabinetu proszeni są o wyłączenie/wyciszenie telefonów komórkowych.
 15. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany masażysty wykonującego zabieg. Jeśli jest to możliwe, pracownicy Gabinetu postarają się o tym fakcie jak najwcześniej poinformować Klienta.
 16. Masażysta zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu jeśli spotka się z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, nękanie, agresja itp. w takich przypadkach zostanie wezwana Policja) opłata za zabieg zostanie pobrana, jak za zabieg który się odbył.
 17. Zmiany terminu można dokonać wyłącznie na 24 godziny przed datą zarezerwowanej wizyty. Po tym terminie, w przypadku karnetów oraz voucherów, nieodwołana wizyta zostaje uznana za wykorzystaną.
 18. W przypadku wizyt pojedynczych odwołanych lub anulowanych poniżej 150 min przed umówioną wizytą, Klient jest zobowiązany do zapłaty za tę wizytę. Do momentu uregulowania tej należności Klient nie może korzystać z usług oferowanych przez Gabinet.
 19. Gabinet może pobierać przedpłaty oraz kaucje za przyszłe rezerwacje.
 20. Gabinet rezerwuje sobie prawo do wyegzekwowania przedpłat oraz kaucji w przypadkach:
  – niepojawienia się na umówionej wizycie
  – anulowania wizyty w czasie poniżej 150 min przed umówionym terminem
  – wielokrotnego przekładania terminów wizyt w czasie krótszym niż 24 godzin przed umówionym terminem
  Za nieobecnego Klient będzie uznany także w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut się na umówioną wizytę bez wcześniejszej informacji dla personelu Gabinetu.
 21. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Gabinecie.
 22. Promocje Gabinetu nie łączą się z posiadanymi zniżkami i innymi promocjami. Bony Wartościowe MultiBenefit/Multibon, Sodexo, Cadhoc nie łączą się z posiadanymi rabatami i innymi promocjami.
 23. W Promocjach organizowanych przez gabinet za stałego Klienta uważa się osobę, która zrealizowała przynajmniej 5 wizyt w ciągu 3 ostatnich miesięcy.
 24. Wszystkie serie masaży są płatne z góry przy pierwszej wizycie. Wykupienie serii umożliwia Klientowi zarezerwowanie terminów wszystkich zakupionych masaży. Nowy Klient może dokonać płatności za swój pierwszy karnet przy kolejnej wizycie przy skorzystaniu z promocji „Sprawdź Nas„.
 25. Regulamin korzystania z Bonów Upominkowych i Karnetów:
  • Bony Upominkowe i Karnety upoważniają okaziciela do skorzystania z zabiegów oferowanych w GML – Gabinetach Masażu Leczniczego zgodnie z rodzajem posiadanego Bonu i Karnetu.
  • Bony i Karnety są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu.
  • Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wydłużenia ważności Bonu Upominkowego.
  • Posiadacz Bonu Upominkowego i Karnetu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
  • Bony i Karnety nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
  • Nie ma możliwości zwrotu gotówki z Bonów i Karnetów, które są na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
  • Zmiany terminu można dokonać wyłącznie na 24 godziny przed datą zarezerwowanej wizyty, w przeciwnym wypadku zarezerwowany termin uważa się za wykorzystany.
  • Ceny Bonów Upominkowych nie łączą się z posiadanymi rabatami i innymi promocjami.
  • Bony Upominkowe i Karnety nie łączą się z promocjami dostępnymi po zakupie Bonu i Karnetu.
 26. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
  1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
  3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 505-447-323.
  4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

  Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 505-447-323.
  2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

  Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
   2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
   3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];
   4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 27. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.